Sứ Điệp Giáo Hoàng cho Ngày Thế Giới Truyền Thông thứ 42 năm 2008

Chúa Nhật, 4 tháng Năm 2008

Những phương tiện: tại ngã tư đường giữa sự tự thăng tiếng và sự Phục Vụ, sự tìm kiếm sự thật hầu chia sẻ với những người khác.

Anh Chị Em thân mến,

1. Chủ đề Ngày Truyền Thông Thế Giới năm nay –“Những Phương tiện: Tại ngã tư đường giữa sự Tự-Thăng Tiến và Phục vụ. Tìm kiếm sự thật hầu chia sẻ sự thật với những kẻ khàc”- chiếu ánh sáng trên vai trò quan trọng của các phương iện trong đời sống cá nhân và xã hội. Thật sự, không có lãnh vực nào thuộc kinh nghiệm nhân bản, cách riêng với hiện tượng sâu rộng toàn cầu hoá, trong đó các phương tiện không trở thành một phần nguyên vẹn của những tương quan liên vị và của sự phát triển xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Như tôi đã nói trong Sứ Điệp gởi cho Ngày thế Giới Hoà Bình năm nay (1 -1- 2008): ”Những phương tiện truyền thông xã hội, cách riêng, vì tiềm năng giáo dục của chúng, có một trách nhiệm đặc biệt cổ võ sự tôn trọng gia đình. làm sáng tỏ những trông đợi và quyền lợi gia đình, và trình bày tất cả vẻ đẹp gia đình” (so 5)

2. Do sự tiến hóa kỹ thuật thành công nhanh chống của chúng, các phương tiện đã sở đắc một tiềm năng kỳ lạ, đang khi làm nẩy lên những câu hỏi và những vấn đe mới và không thể tưởng tượng cho đến nay. Không chối cải sự đóng góp chúng có thể thực hiện cho sự lan truyền tin tức, cho việc biết các sự kiện và cho sự phổ biến thông tin: các phương tiện đã đóng một vai trò quyết định, ví dụ, trong việc phổ biến sự biết chữ và trong sự hoà nhập với xã hội, cũng như sự phát triển nền dân chủ và đối thoại giũa các dân tộc. Không có sự đóng góp của chúng khó mà nuôi dưỡng và tăng cường sự hiểu biết giữa các nước, hít thở sự sống vào trong những cuộc đối thoại hoà bình chung quanh địa cầu, bảo đảm lợi ích đầu tiên của sự tới được tin tức, đang khi đồng thời bảo đảm sự lưu thông tự do các ý niệm, cách riêng cổ võ những lý tưởng liên đới và công bình xã hội.

Tiếp tục đọc