Đào Tạo Đội Ngũ Tông Đồ Giáo Dân

Qua sắc chỉ « Super Cathedram » ngày 09/09/1659, Tòa Thánh đã trao cho các Giám mục Đại diện Tông Tòa sứ mệnh truyền giáo tại Đàng Trong và Đàng Ngoài. Để thực hiện sứ mệnh này, công việc quan trọng nhất đã được rõ rệt xác định là việc quản trị các địa phận truyền giáo và việc đào tạo giáo sỹ địa phương. Các Đại Diện Tông Tòa đã thực hiện hai công việc này một cách nhiệt tình và tích cực ngay từ buổi đầu. Song song với hai công việc ấy, các ngài còn thực hiện nhiều công việc khác, quan trọng không kém, đặc biệt là việc đào tạo các tu sĩ, phát triển Hội Thầy Giảng, lập từ thời các cha Dòng Tên và lập Dòng Mến Thánh Giá năm 1670 và việc đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân. Trong bài này, chúng ta đặc biệt chú trọng đến công việc đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân, trong buổi đầu, vào thế kỷ XVII và những kết quả của nó trong hai thế kỷ XVIII và XIX.

1. Xác định những nguyên tắc nền tảng cho việc đào tạo đội ngũ tông đồ giáo dân, trong Công Đồng Ayuthia 1664

Trong bản « Chỉ dẫn thừa sai », tài liệu căn bản của Công Đồng Ayuthia 1664, việc đào tạo giáo dân rõ rệt chiếm một chỗ quan trọng hơn cả, chiếm sáu trên 10 chương của Chỉ Dẫn. Ba chương III, IV và V dành cho việc rao giảng Tin Mừng cho lương dân, Hai chương VI và VII dành cho dự tòng, chương VIII dành cho tân tòng và chương IX dành cho « Những Kitô hữu tòng giáo lâu năm ».

Tiếp tục đọc