Dạy Giáo Lý và Việc Công Bố Lời Chúa Một Suy Tư Thần Học

Hằng năm Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGMHK) dành một Chúa Nhật trong Tháng 9 cho Ngày Giáo Lý. Chúa Nhật Giáo Lý năm nay được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 với đề tài là “Dạy Giáo Lý và Việc Công Bố Lời Chúa”. Năm nay thay vì in thành sách và CD, HĐGMHK đã cho phổ biến các tài liệu trên website của HĐGM. Có thể tải các tài liệu bằng tiếng Anh từ:

 www.usccb.org/catecheticalsunday/index.shtml. Các tài liệu này được soạn thảo để đào luyện các Giáo Lý viên về kiến thức cũng như tâm linh cho cả niên khóa 2009-2010 với nhiều đề tài hội thảo, tĩnh tâm và học tập dành cho các Giáo Xứ, các Giáo Lý viên và các gia đình. Với thời giờ mà Thiên Chúa cho phép, chúng tôi sẽ cố gắng phiên dịch một số tài liệu chính để chia sẻ với các Giáo Lý viên Việt Nam.

Tiếp tục đọc