Những Bước Phát Triển Tâm Lý và Đời Sống Tâm Linh

Đây là bài trình bày trong Đại Hội Giáo Lý VIII tại Baton Rouge, năm 2005.

Hiểu các giai đoạn phát triển về tâm lý, đời sống tâm linh, hình thành đức tin, và phát triển đời sống luân lý của các lứa tuổi là việc tối cần thiết để giúp các em lớn lên trong đời sống Kitô hữu. Bên cạnh đó, những hiểu biết ấy sẽ  giúp làm giảm bớt những căng thẳng và xung đột trong các giáo xứ, trong các cộng đoàn tu trì, và trong các đoàn thể. Tìm hiểu để tạo nên niềm  thông cảm và đón nhận nhau trong sự khác biệt như Chúa muốn, và để Thiên Chúa làm việc trong cách riêng của mỗi một cá nhân. 

Tiếp tục đọc