Kinh cầu cho Linh Muc và Tân Linh Mục

Kinh cầu cho Linh Muc 1

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng cứu chuộc và là Linh mục đời đời. Xưa trên đồi Golgotha, Chúa đã chết để thiết lập một giao ước mới, và cho toàn thể các tín hữu được tham dự vào chức Linh mục của Chúa, để mỗi người chúng con, bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh, biết thi hành chức vụ tư tế; bằng đời sống bác ái và tông đồ, biết thi hành chức vụ tiên tri; bằng đời sống dấn thân và phục vụ, biết thi hành chức vụ vương đế theo tinh thần của  Chúa.

Hơn nữa, tại phòng tiệc ly và dưới chân thánh giá, Chúa đã thiết lập chức Linh mục thừa tác, để tuyển chọn một số người tham gia cách đặc biệt vào chức tư tế của Chúa. Chúa đã khắc ghi trên họ một dấu ấn không thể tẩy xóa được. Nhờ đó, họ có khả năng dâng lên Chúa Cha, hy lễ của Chúa cũng như của toàn dân: một hy lễ hoà giải, qua đó Chúa liên tục hiến dâng chính mình và toàn thể nhân loại cho Chúa Cha. Chúa đặt họ làm thừa tác viên của Bí Tích Thánh Thể và ơn tha thứ, được tham dự vào sứ mạng phúc âm hoá, và làm người tôi tớ của dân tộc mới mà Chúa đã cứu chuộc.

Hôm nay, chúng con cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin Chúa ban cho các Linh mục, (“đặc biệt cho Cha xứ chúng con”), được trọn đời yêu mến Chúa thiết tha, luôn phản ánh sự trong sạch, thánh thiện và yêu thương của Chúa. Chớ gì lòng trung thành với Hội Thánh của các ngài, nêu gương và củng cố niềm tin cho toàn thể dân Chúa. Xin cho các ngài biết tận tuỵ chăm sóc, hy sinh và khiêm tốn phục vụ đoàn chiên, như người mục tử tốt lành và khôn ngoan, hầu nước tình thương của Chúa được mở rộng nơi mọi tâm hồn.

Lạy Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Linh mục và là Mẹ chúng con. Xin Mẹ bầu cử cùng Chúa cho tất cả các Linh mục, (“và đặc biệt cho Cha xứ của chúng con”), được mãi mãi trung thành với Chúa và Hội Thánh, sống thánh thiện và nhiệt thành lo cho mọi người nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa muôn đời.  Amen.

 


Kinh cầu cho Linh Muc 2

 

Lạy Chúa Giêsu/ là linh mục cao trọng, là Đấng tế lễ đời đời. Bởi lòng quá yêu dấu loài người là anh em của Chúa, nên Chúa đã mở kho tàng Trái Tin cực thánh Chúa, mà lập ra chức vị linh mục, thì nay chúng tôi cũng xin Chúa khấn đổ vào lòng các linh mục / nhửng dòng nước trường sinh / bởi lòng thương yêu vô cùng Trái Tim Chúa.

       Xin Chúa sống trong mình các linh mục/ và dùng các Ngài, mà ban phát ơn lành của lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hành động với các linh mục, và dùng các Ngài/ mà hành động trong thế gian.

 Lại xin Chúa làm cho các linh mục được hoàn toàn giống Chúa, mà trung thành bắt chước các nhân đức cao trọng của Chúa, để nhân danh Chúa/ và nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, các Đấng ấy nhiệt thành/ làm những việc xưa Chúa đã làm/ mà cứu người ta cho được rỗi.

 Lạy Đấng Cứu Chuộc loài người! Xin Chúa nhìn xem biết bao nhiêu kẻ /đang nằm trong bóng tối tăm lầm lạc. Xin Chúa xem đến vô số giáo hữu theo đường tội lỗi/ hòng sa xuống vực sâu.

 Xin Chúa trông đến biết bao người bần cùng đói khát, những người dốt nát mê muội, và nhửng kẻ yếu đuối nhát hèn/ đang rên rỉ than khóc/ vì không có linh mục coi sóc, giữ gìn.

 Xin Chúa dùng các linh mục mà ở lại với chúng con. Xin Chúa sống trong mình các linh mục, và dùng các Ngài mà hành động, và trở lại dưới thế gian này/ mà dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ/ và kết hợp mối tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa với loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen

 


Kinh cầu cho Linh Muc 3  

 Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Chúa đã sai Đức Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh Chúa để đưa các tín hữu đến với Đức Chúa Cha qua công việc mục vụ của các Linh Mục. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thiên Chức Linh Mục và các tông đồ nhiệt thành. Nhờ sự linh hướng của Đức Chúa Thánh Thần, xin hãy ban xuống trên các Linh Mục của Chúa Ơn Khôn Ngoan trong việc lãnh đạo, Ơn Trung Tín trong việc giảng dạy và Ơn Thánh Thiện trong việc bảo vệ các Mầu Nhiệm Thánh của Chúa.   

Mỗi khi các ngài cùng với các tín hữu tha thiết kêu lên “Lạy Cha”, nguyện xin cho các Linh Mục được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Xin cho các ngài trở nên một với Chúa trong mối tình Con Thảo, và tận hiến cuộc sống của các ngài cho Chúa là Con Chiên Cứu Độ trần gian.  

Nguyện xin cho các ngài biêt nâng đỡ nhau trong Thiên Chức Linh Mục và trở nên những người cha biết thông cảm đối với tất cả mọi người.   

Nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống canh tân đổi mới tâm hồn các Linh Mục, và ban cho các ngài một Đức Tin thật lớn lao và một niềm xác tín thật sâu thẳm vào Chúa Giêsu ngự thật nơi Phép Thánh Thể.    

Xin ban cho các ngài niềm tín thác tuyệt đối như trẻ thơ vào tình yêu Đức Maria, Mẹ trung tín sắt son. Xin cho các ngài biết yêu mến và vâng lời  Đức Thánh Cha và các Đức Giám Mục.  

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, xin bênh vực các Linh Mục của Mẹ. Lạy Thánh Cả Giuse, xin phù hộ các Linh Mục. Lạy thánh Gioan Vianney là bổn mạng  các Linh Mục, xin cầu bầu cùng Chúa cho các Linh Mục được ơn biết kính sợ Chúa. Lạy  Thánh Anphongsô, là bổn mạng  các Cha Giải Tội, xin cầu cho các Linh Mục được thêm lửa yêu mến Chúa. Lạy Tổng lãnh Thiên Thần Micae, xin chở che các Linh Mục và Hội Thánh Chúa.   AMEN. 


Kinh cầu cho Tân Linh Muc

             ( Coù theå ñoïc kinh naøy tröôùc khi baét ñaàu thaùnh leã taï ôn (môû tay), hoaëc sau khi röôùc leã tröôùc lôøi nguyeän hieäp leã )

 Laïy Chuùa/ xöa Chuùa ñaõ phaùn:/ “Luùa chín ñaày ñoàng maø thôï gaët thì ít/ caùc con haõy xin chuû ruoäng sai thôï gaët ñeán”./ Laïy Chuùa/ hoâm nay chuùng con vui möøng/ vì Chuùa ñaõ ban cho chuùng con ngöôøi thôï gaët/ laø baïn höõu quen bieát/ laø ngöôøi cuøng queâ höông/ cuøng xöù sôû vôùi chuùng con./ Chuùng con bieát raèng/ Taân Linh Muïc ñöôïc tuyeån choïn/ khoâng phaûi vì coâng phuùc cuûa chính Taân Linh Muïc./ Nhöng laïy Chuùa/ chæ vì loøng Chuùa yeâu thöông neân ñaõ tuyeån choïn/ nhö lôøi Chuùa ñaõ phaùn cuøng caùc toâng ñoà raèng:/ “ Khoâng phaûi caùc con ñaõ choïn Thaày nhöng chính Thaày ñaõ choïn caùc con”./ Vì theá hoâm nay/ chuùng con hoïp nhau ñaây hôïp yù vôùi Taân Linh Muïc/ ñeå daâng Thaùnh leã caûm taï Chuùa.

           Trong Thaùnh Leã hoâm nay/ chuùng con cuõng hôïp yù vôùi Taân Linh Muïc/ caàu xin Chuùa chuùc laønh/ vaø traû ôn boäi haäu cho nhöõng thaân nhaân vaø moïi aân nhaân/ cho quùy vò höôùng daãn vaø daïy doã/ vaø cho taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp Taân Linh Muïc tieán ñeán Baøn Thaùnh.

            Laïy Chuùa/ xöa Chuùa ñaõ phaùn:/ “Khoâng coù Thaày caùc con khoâng theå laøm gì ñöôïc.”/ Laïy Chuùa/ Taân Linh Muïc cuûa chuùng con ñaây/ neáu khoâng ñöôïc Chuùa trôï giuùp/ khoâng theå chu toaøn söù maïng Chuùa trao phoù./ Vaäy laïy Chuùa/ chuùng con nguyeän xin Chuùa ban cho Taân Linh Muïc luoân soáng theo yù Chuùa/ bieát queân mình ñeå phuïc vuï moïi ngöôøi/ ñöôïc doài daøo söùc khoûe/ ñöôïc taâm hoàn trong saïch/ ñöôïc trôû neân chöùng nhaân soáng ñoäng mang hình aûnh Chuùa.

            Laïy Meï Maria/ Meï laø Meï caùc linh muïc/ xin Meï gìn giöõ Taân Linh Muïc ñöôïc trung thaønh vôùi ôn Chuùa/ ñöôïc chu toaøn söù maïng cho ñeán cuøng/ AMEN.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: