Giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu giáo xứ Tuy Hòa GP Quy nhơn

TÔI BIẾT TÔI ĐÃ TIN

(GIÁO LÝ KHOÁ XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU)

MỤC LỤC CÁC BÀI GIÁO LÝ

1. Chuẩn bị xưng tội – rước lễ lần đầu.

2. Những điều giáo lý cơ bản.

3. Chúa Giê-su giáng sinh – sống đời ẩn dật.

4. Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng.

5. Chúa Giê-su mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Cha.

6. Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương ta.

7. Hội Thánh tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi.

8. Chúa Giê-su biểu lộ tình thương của Thiên Chúa.

9. Chúa Giê-su sống lại ban nguồn sống mới.

10. Chúa Giê-su ban Chúa Thánh Thần.

11. Chúa Thánh Thần ngự trong ta.

12. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh.

13. Tôi tin Hội Thánh…

14. Hội Thánh trên trần gian.

15. Để thuộc về Hội Thánh.

16. Gia nhập Hội Thánh.

17. Bí tích Rửa tội thanh tẩy đời ta.

18. Bí tích Thêm sức ban Chúa Thánh Thần cho ta.

19. Để lãnh nhận bí tích Thêm sức.

20. Lễ Tạ ơn, Bí tích cao trọng nhất.

21. Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể.

22. Hội Thánh cử hành bí tích Thánh Thể.

23. Dâng lễ và rước lễ.

24. Tội trọng làm ta mất ơn nghĩa Chúa.

25. Ta ăn năn trở về với Chúa.

26. Chúa Giê-su tha tội cho ta.

27. Đức Ki-tô kiện toàn lề luật.

28. Ai nghe các con là nghe Ta.

29. Con đường phúc thật

30. Kính mừng Maria.

31. Những kẻ được Cha chúc phúc.

32. Quê hương chúng ta ở trên trời

 

 

 

BÀI 1 : CHUẨN BỊ XƯNG TỘI, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

 

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Tại sao em muốn xưng tội và rước lễ ?

     T. Tai vì em muốn nên giống Chúa Giê-Su và được thuộc về Ngài nhiều hơn.

2. H. Để được xưng tội và rước lễ, em phải chuẩn bị thế nào ?

     T. Em phải chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng dâng lễ, sửa đổi đời sống và học biết những điều giáo lý cơ bản.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Mt 19, 13-15

 

         Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-Su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-Su nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”.

 

  Lời nguyện :

 Lạy Chúa Giê-Su, xin cho được thuộc trọn về Chúa.

BÀI 2 : NHỮNG ĐIỀU GIÁO LÝ CƠ BẢN

 

GIÁO LÝ:

1. H. Học biết giáo lý cơ bản là học những gì ?

     T. Một là học biết cuộc đời của Chúa Giê-Su.

          Hai là học biết những chân lý Chúa truyền cho Hội Thánh.

          Ba là học biết những điều Hội Thánh dạy phải làm và phải giữ.

2. H. Những điều giáo lý trên bắt nguồn từ đâu ?

     T. Bắt nguồn từ kho tàng Lời Chúa mạc khải được ghi lại trong Sách Thánh Kinh và lưu giữ trong Thánh Truyền.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa : Dt   1, 1-2

       Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết nầy, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

  Lời nguyện :

                        Lạy Chúa , xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa.

BÀI 3 : CHÚA GIÊ-SU GIÁNG SINH, SỐNG ĐỜI ẨN DẬT

 

GIÁO LÝ :

1. H. Muốn biết rõ về Chúa Giê-Su ta phải làm gì ?

     T. Ta phải đọc và lắng nghe Lời Chúa chép trong KInh Thánh, nhất là các sách Tin  mừng.

2. H. Các sách Tin Mừng dạy ta biết gì về Chúa Giê-Su ?

     T. Các sách Tin Mừng dạy rằng :

  Chúa Giê-Su chính là Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật.

  Bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh  Nữ Maria và đã làm người.

  Ngài sinh ra cách đây 2000 năm, tại làng Bê-lem nước Do Thái.

 Sau đó lớn lên, sống âm thầm suốt 30 năm bằng nghề thợ mộc, hết lòng phụng dưỡng Mẹ Ngài là Đức Maria và người Cha Nuôi là Thánh Giu-Se.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa : Lc 2, 10-11.

Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ. Nầy tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-Tô, Đức Chúa”.

 

  Lời nguyện :

 Lạy Chúa Giê-Su, xin ban niềm vui cho chúng con.

BÀI 4 : CHÚA GIÊ-SU RAO GIẢNG TIN MỪNG

 

 

GIÁO LÝ :

1. H. Khi nào Chúa Giê-Su ra đi rao giảng Tin mừng ?

     T. Khi được chừng 30 tuổi, Chúa Giê-Su rời Na-da-rét, đi khắp nước Do thái rao giảng Tin mừng.

2. H. Tin mừng của Chúa Giê-Su cốt yếu nói gì ?

T. Tin mừng của Chúa Giê-Su cốt yếu dạy rằng :

  Thiên Chúa là Cha chung hết thảy mọi người.

  Ngài rất yêu thương ta và muốn cứu rỗi ta nhờ Con Một của Ngài là Đức Giê-Su-Ki-Tô.

 Muốn được cứu rỗi, ta phải tin nhận Đức Giê-Su Ki-Tô và sống theo Lời Người dạy đó là mến Chúa và yêu thương anh em như Người.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Lc 4, 14-15.

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-Su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp miền lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường cả họ, và được mọi người tôn vinh.

  Lời nguyện :

 

                Lạy Chúa Giê-Su, xin cho con biết đón nhận Lời Chúa.

BÀI 5 : CHÚA GIÊ-SU MẠC KHẢI MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

 

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Nhờ đâu ta biết được Thiên Chúa là ai ?

     T. Nhờ Lời Chúa đã từng tỏ bày trong Thánh Kinh Cựu ước. Nhưng chính Chúa Giê-Su mới là Người dạy ta biết rõ Thiên Chúa chính là CHA, CON, THÁNH THẦN.

2. H. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần : cả Ba Ngôi Vị đó đều là Thiên Chúa cả sao ?

      T. Đều là Thiên Chúa, nhưng không phải là Ba Chúa mà là MỘT CHÚA BA NGÔI, Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con và Ngôi Thứ Ba là Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi đồng bản tính, đồng quyền năng, đồng hiển trị muôn đời.

CẦU NGUYỆN :

  Lời chúa : Ga 1, 18

Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

  Lời nguyện : Đọc kinh  SÁNG DANH

BÀI 6 : THIÊN CHÚA BA NGÔI YÊU THƯƠNG TA

 

 

GIÁO LÝ :

1. H. Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm gì cho ta ?

     T. * Chúa Cha đã trao ban sự sống và mở đường cứu rỗi ta.

          * Chúa Con đã xuống thế làm người, chịu chết, sống lại để cứu rỗi ta.

          * Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong Hội thánh và trong ta để thánh hoá ta và dẫn ta về cùng Thiên Chúa.

2. H. Ta phải làm gì để đáp lại tình thương của Chúa Ba Ngôi ?

     T. Ta phải nhận biết, tôn thờ, yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi hết lòng, lắng nghe, thực hành Lời Chúa và siêng năng cầu nguyện với Người.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa : Ga 3, 16.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

  Lời nguyện :

 

              Đọc KINH TIN KÍNH (Các Thánh Tông đồ ).

BÀI 7 : HỘI THÁNH TUYÊN XƯNG THIÊN CHÚA BA NGÔI

 

 

GIÁO LÝ :

1.  H. Hội thánh đã tuyên xưng thế nào về mầu nhiệm ” MỘT CHÚA BA NGÔI” ?

         T. Hôi thánh đã tóm tắt các chân lý về Thiên Chúa Ba Ngôi trong các bản “Tuyên xưng đức tin ” mà ta gọi là KINH TIN KÍNH. Có hai Kinh Tin Kính lâu đời và căn bản :

        * Kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ. (kinh ngắn ).

        * Kinh Tin Kính công đồng Nicêa-Contantinôpôli (kinh dài, đọc trong Thánh lễ Chúa nhật, lễ trọng ).

2. H. Để kính nhớ mầu nhiệm “MỘT CHÚA BA NGÔI”, ta còn có những gì ?

    T. Ta đọc kinh SÁNG DANH, kinh TIN THẬT, khi tham dự Thánh Lễ, các Bí tích, và khi ta làm DẤU THÁNH GIÁ.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa : Ga 17, 22

      “Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như Chúng Ta là một”.

  Lời nguyện : Hát : NGƯỜI TA CỨ DẤU NẦY

BÀI 8 : CHÚA GIÊSU BIỂU LỘ TÌNH THƯƠNG CỦA   THIÊN CHÚA.

_____________________________________________

GIÁO LÝ:

 

1.H. Để biểu lộ tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Ngôi Hai đã làm gì ?

   T. Ngài đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, giảng Tin Mừng cho ta, làm nhiều phép lạ, xua trừ ma quỉ, tha thứ và yên ủi các tội  nhân. Sau cùng, đã chịu chết và sống lại.

1.H. Chúa Giê-Su đã chịu chết thế nào ?

    T. Ngài đã bị trao nộp, bị bắt hành hạ rồi bị kết án chết trên thập giá vào chiều thứ sáu trước lễ Vượt Qua, trên núi Sọ, gần thành Giêrusalem, đời quan Pontiô-Philatô.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa: Ga 19, 17-18:

 

“Vậy họ điệu Đức Giê-Su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá…”

 

  Lời nguyện:

 

Lạy Chúa Giê-Su yêu dấu, vì thương con Chúa đã hy sinh chịu chết. Xin cho con luôn biết sống đáp đền tình thương của Chúa.

 

BÀI 9 : CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI

 BAN NGUỒN SỐNG MỚI.

________________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Ba ngày sau khi Chúa Giê-Su chịu chết, điều kỳ diệu gì đã xảy ra?

    T. Điều kỳ diệu là Chúa Giê-Su đã sống lại. Ngài đã hiện ra yên ủi, dạy dỗ các Tông đồ trong 40 ngày. Sau đó, Ngài lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, ban nguồn sống mới cho ta.

2. H. Nguồn sống mới mà Chúa Giê-Su phục sinh đem lại cho ta đó là gì ?

    T. Đó chính là ƠN CỨU RỖI, nghĩa là được xoá sạch tội lỗi, khỏi chết đời đời và được tái sinh làm con Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Ga 12, 24 :

 

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

 

  Lời nguyện :

 

Lạy Chúa Giê-Su phục sinh, xin cho con mỗi ngày chết đi cho tội lỗi, để được sống lại trong ơn nghĩa Chúa.

 

 

BÀI 10 : CHÚA GIÊSU BAN CHÚA THÁNH THÂN

_____________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Sau khi sống lại về trời, Chúa Giêsu đã làm gì ?

    T. Ngài đã gởi Chúa Thánh Thần xuống để kiện toàn công trình cứu rỗi của Ngài nơi trần gian.

2. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào ?

    T. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba. Ngài là Đấng ban sự sống và thánh hoá, Ngài bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Ga 14, 16-17

 

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em”.

 

  Lời nguyện : Đọc sốt sắng kinh Đức Chúa Thánh Thần (hoặc hát bài về Chúa Thánh Thần ).

BÀI 11 : CHÚA THÁNH THẦN NGỰ TRONG TA
_____________________________________________
 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Ta nhận được Chúa Thánh Thần khi nào ?
T. Ta nhận được Chúa Thánh Thần khi ta chịu phép Rửa Tội, và nhất là khi ta chịu phép Thêm Sức.
 
2. H. Chúa Thánh Thần làm gì cho ta ?
T. Chúa Thánh Thần ban cho ta niềm vui làm con Thiên Chúa, thúc đẩy ta yêu mến mọi người và ban sức mạnh cho ta chiến thắng tội lỗi.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : 1Cr 3, 16-17
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? Vậy ai phá huỷ đền thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em.
 
v Lời nguyện :
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tín hữu Chúa. và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ.
 
 
BÀI 12 : CHÚA THÁNH THẦN
HOẠT ĐỘNG TRONG HỘI THÁNH.
_____________________________________________

GIÁO LÝ :
 
1. H. Để kiện toàn công trình cứu rỗi của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần đã làm gì ?
T. Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần để chính thức khai mạc Hội Thánh. Rồi từ đó làm cho Hội Thánh sống động và lớn lên.
 
2. H. Hội Thánh là gì ?
T. Hội Thánh là Đoàn Dân Mới của Thiên Chúa, hiệp nhất với nhau trong niềm tin vào Chúa Kitô và được tái sinh nhờ phép Rửa Tội.
 
CẦU NGUYỆN :
v Lời Chúa : 1Pr 2, 9.
Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
v Lời nguyện : Hát: Được liên kết trong một Thân Nho:
TK. Được liên kết trong một thân nho. Chúng con tạ ơn Chúa. Được liên kết trong tình yêu Người, chúng con xin cảm tạ. Được gọi tới chính nguồn sự sống, chúng con tạ ơn Người. Và được dẫn tới nguồn cứu rỗi, chúng con xin tạ ơn.
ĐK. Giêsu Kitô là Thân Nho, là sức sống, là Tình yêu kết hiệp muôn người. Xin cho con mãi là ngành nho, đượm xinh tuơi và bốn mùa kết trái đơm hoa.
 
BÀI 13 : TÔI TIN HỘI THÁNH
DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO ,TÔNG TRUYỀN
_____________________________________________________

GIÁO LÝ :
 
1. H. Chúng ta tin tưởng và tuyên xưng làm sao về mầu nhiệm Hội Thánh ?
T. Chúng ta tin tưởng và tuyên xưng rằng: “Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.
 
2. H. Ai là người hướng dẫn Hội Thánh ?
T. Chỉ mình Chúa Kitô là Mục Tử duy nhất Tối cao hướng dẫn Hội Thánh. Nhưng Ngài đã chọn thánh Phêrô và các Tông Đồ thay mặt Ngài hướng dẫn Hội Thánh trên trần gian.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : Mt 16, 18
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”
v Lời nguyện :
Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II, Đức Cha Phêrô, giám mục giáo phận chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ.
 
BÀI 14 : HỘI THÁNH TRÊN TRẦN GIAN
_____________________________________________ 

 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Những ai tiếp tục nhiệm vụ của thánh Phêrô và các Tông Đồ để cai quản Hội Thánh trên trần gian ?
T. Đức Giáo Hoàng ở Rôma và các Đức Giám Mục trên toàn thế giới. Đức Giáo Hoàng hiện tại là Đức Gioan-Phaolô II, Vị Giáo Hoàng thứ 264 kế vị Thánh Phêrô. Đức Giám Mục giáo phận Qui Nhơn hiện nay là Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn.
2. H. Sống trong Hội Thánh, chúng ta phải làm gì ?
T. Chúng ta phải góp phần làm cho Hội Thánh hiệp nhất và phát triển bằng những nỗ lực:
 – sống yêu thương, hiệp nhất, nghe và thực hành Lời Chúa,
 – chuyên cần cầu nguyện, cử hành phụng vụ,
 – Thấm nhuần giáo lý và làm chứng đức tin bằng cuộc sống tốt lành.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : Mt 5, 13.14.16
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.
 
v Cầu nguyện: Hát: Đâu có tình yêu thương.
 
 
BÀI 15 : ĐỂ THUỘC VỀ HỘI THÁNH
_____________________________________________

GIÁO LÝ :
 
1. H. Để thuộc trọn về Hội Thánh ta phải làm gì ?
T. – Phải tin các chân lý Hội Thánh truyền.
– Phải giữ các lề luật Hội Thánh dạy
– Phải lãnh các bí tích Hội Thánh trao ban.
 
2. H. Bí tích là gì, do ai thiết lập và có bao nhiêu ?
T. Bí tích là những cử hành do chính Chúa Giê-su thiết lập, bằng dấu chỉ bên ngoài, ban ơn thiêng bên trong. Có bảy phép bí tích :
v Thứ nhất là phép Rửa tội.
v Thứ hai là phép Thêm sức.
v Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa.
v Thứ bốn là phép Giải tội.
v Thứ năm là phép Xức dầu thánh.
v Thứ sáu là phép Truyền chức thánh.
v Thứ bảy là phép Hôn phối.
 
CẦU NGUYỆN :
v Lời Chúa : Mc 8, 23-25
 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhỗ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi :”Anh có thấy gì không ?” Anh ngước mắt lên và thưa :”Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại.” Rồi Người lạik đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
v Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ban ơn thiêng cho con, để con bước đi trong ánh sáng của Chúa
BÀI 16 : GIA NHẬP HỘI THÁNH
_____________________________________________
 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Khi nào ta được gia nhập vào Hội Thánh ?
T. Khi ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
 
2. H. Bí tích Rửa Tội đem lại cho ta những ơn trọng nào ?
T. Bí tích Rửa Tội đem lại cho ta ơn Chúa Thánh Thần để biến ta thành chi thể của Chúa Kitô, thành con Thiên Chúa để được hưởng phúc trường sinh.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa: Ga 3, 5
Đức Giêsu đáp : ” Thật tôi bảo thật ông : Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”.
 
v Lời nguyện : Hát: Em xin làm công dân Nước Chúa:
 
Em xin làm công dân Nước Chúa,
Là cành nho của một Thân Nho,
Mắt ngước cao môi ca khúc tuyệt vời,
Cùng đoàn Dân Thánh, em tiến về quê Cha.
 
 
BÀI 17 : BÍ TÍCH RỬA TỘI THANH TẨY ĐỜI TA
______________________________________________
 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Chúa Giê-su đã lập bí tích Rửa tội khi nào ?
T. Khi Chúa từ giã các môn đệ để lên trời và căn dặn họ rằng :
       “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
 
2. H. Bí tích Rửa tội tẩy sạch cho ta những tội nào ?
T. Tẩy sạch cho ta tội tổ tông truyền và những tội riêng ta phạm trước khi được lãnh nhận bí tích.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : Rm 6, 3-4
“Anh em không biết rằng : khi chúng ta được dìm vào nước thânh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người…”
 
v Lời nguyện : Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn ý thức ràng : nhờ bí tích Rửa tội con đã thuộc về Chúa.
 
 
BÀI 18 : BÍ TÍCH THÊM SỨC
BAN CHÚA THÁNH THẦN CHO TA
______________________________________________
 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Bí tích Thêm sức ban gì cho ta ?
T. Bí tích Thêm sức cho ta “được nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các tông đồ đãnhận được trong ngày lễ Ngũ tuần” (SGL 1302)
2. H. Đâu là những hiệu quả thiêng liêng của bí tích Thêm sức ?
T. Đó là : – Làm tăng trưởng và đào sâu ơn bí tích Rửa tội.
– Giúp ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng với Thiên Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Ki-tô.
– Gia tăng ơn Chúa Thánh Thần.
– Liên kết trọn vẹn với Hội Thánh và ban sức mạnh đặc biệt để truyền bá và bảo vệ đức tin.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : Cv 2, 1-4 :
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bổng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lủa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần…” .
 
v Cầu nguyện : Hát :
Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
 
BÀI 19 : ĐỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
______________________________________________
 
GIÁO LÝ :
 
1. H. Để lãnh nhận bí tích Thêm sức phải có điều kiện gì ?
T. – Phải là người đã chịu phép Rửa tội.
– Học biết đầy đủ giáo lý bí tích Thêm sức.
– Sạch tội và tích cực cầu nguyện.
 
2. H. Ai có quyền ban bí tích Thêm sức ?
T. Chỉ có đức giám mục hoặc các linh mục được ngài ủy quyền mới có quyền ban bí tích Thêm sức.
 
CẦU NGUYỆN :
 
v Lời Chúa : 1 Cr 6, 19
“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.”
 
v Cầu nguyện : Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và thánh hóa tâm hồn con.
 
 
BÀI 20 : LỄ TẠ ƠN, BÍ TÍCH CAO TRỌNG NHẤT
______________________________________________
 
GIÁO LÝ
 
1. H. Trong các cử hành phụng vụ của Hội Thánh, cử hành nào được coi là cao trọng nhất ?
T. Đó là Lễ Tạ Ơn hay Bí Tích Thánh Thể.
 
2. H. Lễ Tạ Ơn đó là gì ?
T. Đó là Bí tích do Chúa Kitô thiết lập bằng Mình Máu Người, để tiếp tục lễ hy sinh Thánh Giá, và để Hội Thánh tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Người.
 
CẦU NGUYỆN
 
v Lời Chúa : 1 Cr 11, 26
 
” Mỗi khi anh chị em ăn Bánh và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền sự Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”.
 
v Lời nguyện : Hát một bài về Thánh Thể

BÀI 21 : CHÚA GIÊ-SU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ

______________________________________________

 

GIÁO LÝ

 

1. H. Chúa Ki-tô đã lập Bí tích Thánh Thể khi nào ?

    T. Ngài đã lập bí tích Thánh Thể vào ngày Thứ Năm trước khi chịu chết, trong khi ăn Bữa Tiệc Ly cùng các môn đệ.

2. H. Chúa Ki-tô đã lập bí tích Thánh Thể thế nào ?

    T. Trong bữa ăn, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẽ ra, trao cho các môn đệ và nói :”Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Nầy là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.” Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói :”Tất cả các con cầm lấy mà uống, nầy là chén Máu Thầy, Máu Giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy”.

CẦU NGUYỆN

 

  Lời Chúa : Ga 6, 51

        “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy, sẽ được sống muôn đời.Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. 

  Cầu nguyện : Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh.

BÀI 22 : HỘI THÁNH CỬ HÀNH

BÍ TÍCH THÁNH THỂ

______________________________________________

 

GIÁO LÝ

 

1. H. Ngày nay Hội Thánh cử hành bí tích Thánh thể thế nào ?

    T. Ngày nay Hội Thánh cử hành Bí tích Thánh Thể khi linh mục họp cùng Dân Chúa lắng nghe Lời Chúa (phần Phụng vụ Lời Chúa), tái diễn việc Chúa Ki-tô đã làm trong Bữa Tiệc Ly (phần Phụng vụ Thánh Thể), và sau cùng thông hiệp Mình Máu Ngài qua hình bánh rượu.

2. H. Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Ki-tô ?

    T. Khi linh mục đọc lời hiến thánh của Chúa Ki-tô : “Nầy là Mình Thầy…Nầy là Máu Thầy…” tức thì bánh và rượu trở nên Mình Máu Chúa Ki-tô.

CẦU NGUYỆN

 

  Lời Chúa : Ga 6, 55-56

 

“Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”

 

  Cầu nguyện : Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin thánh hoá con và liên kết chúng con trong tình yêu của Chúa.

 

BÀI 23 : DÂNG LỄ VÀ RƯỚC LỄ

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Để được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Ki-Tô, ta phải làm gì ?

     T. Ta phải năng hiệp dâng thánh lễ và rước lễ.

2. H. Để rước lễ nên ta phải thế nào ?

     T. Ta phải có ý ngay lành, lòng ước ao, sạch tội trọng và giữ chay 1 giờ trước khi rước lễ.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Ga 6, 35 :

 

Đức Giê-Su bảo họ :

 “Chính tôi là bánh trường sinh.

Ai đến với tôi không hề phải đói;

ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !

 

  Lời nguyện :

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con;

nhưng xin Chúa phán một lời,

thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

BÀI 24 : TỘI TRỌNG LÀM TA MẤT ƠN NGHĨA CHÚA

________________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Khi nào ta bị mất ơn nghĩa Chúa ?

     T. Khi ta phạm tội trọng.

2. H. Thế nào là phạm tội trọng ?

     T. Phạm tội trọng đó là :

  Cố tình làm ngược ý Chúa,

  Trong những luật điều quan trọng,

  mà mình biết rõ.

 

3. H. Nếu phạm tội khi chưa đũ ba điều kiện đó thì sao ?

     T. Nếu ta phạm tội khi chưa cố tình, hoặc trong điều luật nhẹ, hoặc khi không biết rõ, thì chỉ phạm tội nhẹ.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Lc 15, 11-13

Rồi Đức Giê-Su nói tiếp : “Một người kia có hai con trai. Người con thứ thưa với cha rằng : “Thưa cha, xin cha cho con phần tài sản con được hưởng”. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

  Lời nguyện : Đọc chung kinh ăn năn tội hoặc kinh tôi thú nhận.

BÀI 25 : TA ĂN NĂN TRỞ VỀ VỚI CHÚA

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Khi biết mình có tội ta phải làm gì ?

     T. Ta phải thật lòng ăn năn trở lại với Chúa, và lãnh bí tích giải tội.

2. H. Bí tích giải tội cho ta ơn trọng nào ?

     T. Khi lãnh bí tích giải tội với lòng thống hối chân thành ta sẽ được tha mọi tội trọng và nhẹ đã phạm, hiệp thông với Chúa và anh em, thêm nghị lực thiêng liêng trên đường sống đạo.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Ed 33, 11

Ngươi hãy nói với chúng : “Ta lấy mạng sống Ta mà thề – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngươi lại muốn chết, hỡi nhà Ít-ra-en ?”

 

  Lời nguyện : Đọc chung Tv 50, 12-14

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

Xin đừng nỡ duổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.

BÀI 26 : CHÚA GIÊ-SU THA TỘI CHO TA

___________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Để lãnh bí tích giải tội cho nên, ta phải làm những gì ?

     T. Ta phải làm bốn điều căn bản nầy :

  Một là ăn năn tội thật lòng.

  Hai là dốc lòng chừa thật sự

  Ba là thú tội thực tình

  Bốn là làm việc đền tội thực tâm.

2. H. Nhưng trước hết phải làm gì để giúp thực hiện 4 điều căn bản đó cho trọn vẹn ?

     T. Ta phải sốt sắng cầu nguyện và thành tâm xét mình.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Lc 15, 18-20

“Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : “Thưa cha, , con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy”. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

  Lời nguyện : Đọc chung Tv 50, 17-19

      Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

      cho con cất tiếngngợi khen Ngài.

      Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

      con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

      Ngài cũng không chấp nhận.

      Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

      một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

BÀI 27 : ĐỨC KI-TÔ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

______________________________________________

GIÁO LÝ :

1. H. Để giúp nhận ra tội lỗi, ta nên xét mình theo những điều gì ?

     T. Ta nên xét mình theo Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, Sáu Điều Răn Hội Thánh, Tám Mối Phúc Thật, và nhất là xét theo hai luật căn bản : Mến Chúa, yêu người.

2. H. Mười điều răn Đức Chúa Trời là gì ?

     T. Thứ 1  thờ phượng và kính mến ĐCT trên hết moi sự.

                 2 chớ kêu tên ĐCT vô cớ.

                  3  giữ ngày Chúa Nhật.

                  4 thảo kính cha mẹ

                  5 chớ giết người

                  6 chớ làm sự dâm dục

                  7 chớ lấy của người.

                  8 chớ làm chứng dối

                  9 chớ muốn vợ chồng người

                  10 chớ tham của người.

      Mười điều răn ấy tóm về hai sự nầy :

  Mến Chúa trên hết mọi sự,

  Yêu ngươi như mình ta vậy.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa : Mt 5, 17-18

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành”.

  Lời nguyện : Hát : Xin chỉ cho con…

BÀI 28 : AI NGHE CÁC CON LÀ NGHE TA

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Sáu điều răn Hội Thánh là những điều nào ?

     T. Thứ 1   : Dự lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

                  2   : Chớ làm việc xác những ngày lễ buộc.

                  3    : Xưng tội trong một năm ít là một lần.

                  4    : Rước lễ trong mùa phục sinh.

                  5    : Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

                  6    : Kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc.

2. H. Tại sao đạo chúng ta đề cao ngày Chúa Nhật ?

     T. Vì đó là ngày Chúa Ki-tô sống lại, là ngày để Ki-tô hữu chính thức và thường xuyên họp mừng biến cố vĩ đại nầy và thờ phượng Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa : Mt 5, 20

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.

  Lời nguyện : Lạy Chúa, xin dạy con về lối bước của Chúa, và hướng dẫn con trong chân lý của Ngài.

BÀI 29 : CON ĐƯỜNG PHÚC THẬT

______________________________________________

GIÁO LÝ :

1. H. Để kiện toàn luật cũ trong cựu ước, Đức Ki-tô đã dạy những gì ?

     T. Ngài dạy phải đón nhận “Luật Mới” là chính ân sũng củaThánh Thần, nhờ tin vào Ngài và thực thi trọn  vẹn đức mến.

2. H. Những điểm cốt yếu của “Luật Mới” nầy được Đức Ki-tô trình bày ở đâu trong Tin Mừng của Ngài ?

     T. Đuợc trình bày trong “Bài giảng trên núi” mà mở đầu là “Tám Mối Phúc Thật” :

  Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

  Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

  Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an .

  Phúc thay khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

  Phúc thay xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

  Phúc thay có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

  Phúc thay xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

  Phúc thay bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

  Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh ở trên tròi thật lớn lao.

CẦU NGUYỆN : Đọc chung Bài “Tám Mối Phúc Thật”

 

BÀI 30 : KÍNH MỪNG MARIA

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Ai là mẫu gương sống “mến Chúa, yêu người”trọn hảo nhất mà chúng ta phải tôn kính và noi gương ?

     T. Đó chính là Đức Trinh Nữ Maria.

2. H. Đức Trinh Nữ Maria là ai ?

     T. Là trinh nữ thuộc dân tộc Ít-ra-en, được Thiên Chúa chọn làm mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế bởi phép Chúa Thánh Thần, được ơn “Vô nhiễm nguyên tội”, trọn đời đồng trinh và lên trỡi cả hồn và xác.

 

CẦU NGUYỆN : Đọc chung bài thánh thi sau :

 

  Lời Chúa : Lc 1, 46-49

Bấy giờ bà Maria nói :

“Linh hồn tôi ngợi khên Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả

Danh Người thật chí thánh chí tôn !

BÀI 31 : NHỮNG KẺ ĐƯỢC CHA CHÚC PHÚC

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Ngoài việc “biệt tôn” dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta còn phải tôn kính và noi gương những ai ?

     T. Chúng ta còn phải tôn kính, cầu nguyện và noi gương các Thánh Nam Nữ ở trên trời.

2. H. Các Thánh Nam Nữ đó là những ai ?

     T. Là những người đã chết sau khi trung thành giữ vững niềm tin, sống mến Chúa yêu người trọn hảo và thuộc về Chúa Ki-tô đến cùng.

CẦU NGUYỆN :

 

  Lời Chúa :Mt 25, 34-36

“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.

 

  Lời nguyện : Hát chung bài “Đây bài ca ngàn trùng”

BÀI 32 : QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA Ở TRÊN TRỜI

______________________________________________

 

GIÁO LÝ :

 

1. H. Dựa vào Lời Chúa mặc khải, Giáo Hội dạy làm sao về số phận mỗi người sau khi chết ?

     T. Sau khi chết, linh hồn mỗi người phải trình diện Chúa để chịu phán xét riêng :

  Linh hồn lành thánh được vào thiên đàng.

  Linh hồn kẻ dữ phải sa hoả ngục.

  Linh hồn kẻ lành chưa được trọn hảo phải vào luyện ngục.

2. H. Thân xác người ta có được sống lại không ?

     T. Đến ngày tận thế, xác loài người ta sẽ sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung, để được hưởng phúc đời đời trong Nước Trời, hay bị phạt xa Chúa mãi mãi trong hoả ngục.

CẦU NGUYỆN :

  Lời Chúa :Mt 25, 45-46

Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : “Ta  bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ sẽ ra đi, bọn nầy để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời.

  Lời nguyện : Hát : Từ luyện hình thẳm sâu

1.  Tự luyện hình thẳm sâu, trăm u sầu với ngàn niềm đau, nguyện xin Chúa con nguyện xin Chúa í a thương tình.

ĐK. Xin Thiên Chúa suối nguồn tình thương, đưa con thoát những ngày tội vương. Con kêu cầu nào ai trông đến, chỉ một Chúa có ơn bình yên.

PHẦN PHỤ LỤC

___________________________________________

         1. HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH – XƯNG TỘI

          2. NGHI THỨC TUYÊN LẠI LỜI HỨA

                  KHI CHỊU PHÉP RỬA TỘI

            TRONG DỊP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

I. HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH – XƯNG TỘI

____________

A/. HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH :

 

      Sau khi cầu nguyện xin ơn soi sáng để lãnh bí tích giải tội cho nên, em hãy dựa theo bảng gợi ý xét mình sau đây để xét xem em đã phạm những tội nào.

1. Những tội phạm đến Thiên Chúa :

      – Con đã chơi giỡn, vô phép trước mặt Chúa trong nhà thờ.

      – Con đã lo ra chia trí, chơi giỡn khi dâng lễ, đọc kinh.

      – Con đã mê tín dị đoan, tin vơ thờ quấy.

      – Con đã phạm sự thánh vì đánh nhau, chữi nhau trong nhà thờ.

      – Con đã bỏ lễ Chúa Nhật, lễ trọng (nói rõ mấy lần).

      – Con đã lười biếng không đi dâng lễ, đọc kinh sáng tối.

      – Con đã thề dối, thề vặt, nói phạm đến Chúa, đức Mẹ…

      – Con đã không giữ các luật Hội Thánh buộc : ăn chay, kiêng thịt, kiêng việc xác…

2. Những tội phạm đến người khác :

      – Con đã bất kính, vô lễ với ông bà cha mẹ.

      – Con đã chữi rủa, đánh đập ông bà cha mẹ.

      – Con đã không vâng lời giúp đỡ ông bà cha mẹ.

      – Con đã ghen ghét, đánh đập, chữi rủa anh chị em.

      – Con đã khinh bỉ nói xấu người khác.

      – Con đã không giúp đỡ những người ăn xin, tàn tật.

      – Con đã ăn cắp, ăn trộm của người khác (thứ gì, bao nhiêu, mấy lần nói rõ).

      – Con đã phá hoại của người khác.

3. Những tội mình phạm riêng mình :

      – Con có tự cao, tự đại khinh người.

      – Con có bủn xỉn, hà tiện, keo kiệt.

      – Con có nói tục, chữi thề, nhìn bậy

      – Con có nghĩ tưởng, ước ao điều tục tiểu.

      – Con có xem hình ảnh, phim ảnh xấu.

      – Con có ghép đôi, ghép lứa.

      – Con có nóng nảy, giận hờn.

      – Con có để lòng thù ghét, oán hận kẻ khác.

      – Con có nói khoét, dối gian, không thành thật

      – Con có không thành thật khi làm bài thi

      – Con có mê ăn mê uống.

      – Con có lười biếng việc nhà, việc đạo, việc học.

  Lưu ý :

* Nếu nhớ rõ đã phạm mấy lân thì xưng rõ mấy lần.

Ví dụ : – Con có bỏ lễ Chúa nhật 10 lần.

             – Con có ăn cắp tiền của người ta 5 lần, mỗi lần 5.000 đ.

             – Con có xem phim ảnh xấu 7 lần.

* Nếu không nhớ rõ bao nhiêu lần thì thêm : “ước chừng”

Ví dụ : – Con đã bỏ dâng lễ, đọc kinh sáng tối ước chừng 30 lần.

             – Con có nói tục, chữi thề ước chừng 50 lần.

B/. HƯỚNG DẪN XƯNG TỘI :

      Khi bước đến toà giải tội, em làm dấu thánh giá và thưa :

  Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.

  Thưa cha, con là người có tội, xin cha chúc lành và giải tội cho con, con xưng tội lần đầu, con xưng những tội nầy :

Tiếp đó lần lượt xưng các tội :

  Con có…………………………….. (mấy lần)

  Con có…………………………….. (mấy lần)

  Con có………………………………(ước chừng mấy lần)

Sau khi xưng hết các tội, em thưa tiếp :

  Thưa cha, con xin xưng cả những tội thiếu sót.

Đoạn im lặng nghe cha khuyên bảo và chỉ việc đền tội. Tiếp đó, cúi đầu, cầm trí lắng nghe với tâm tình thống hối lời truyền tha tội của cha giải tội.

Khi cha giải tội đọc tới chỗ : “VẬY TA THA TỘI CHO CON, NHÂN DANH CHÚA CHA, VÀ CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN”, thì em vừa làm dấu và đáp :

  AMEN.

      Sau đó, nếu cha khuyên bảo : “con đi bình an”, thì đáp :

  Con cảm ơn Cha.

      Nếu cha không nói gì thì cũng thưa : “Con cảm ơn cha”, đoạn ra về, sốt sắng làm “VIỆC ĐỀN TỘI”, và cầu nguyện, tạ ơn, dâng mình cho Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giu-se…

 

II. NGHI THỨC TUYÊN LẠI LỜI HỨA

KHI CHỊU PHÉP RỬA TỘI

TRONG DỊP RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

_____________________________

  Lưu ý : Sau bài giảng, Chủ tế tiến ra trước bàn thờ. Các em lần lượt ra sắp hàng trước mặt Chủ tế với nến sáng trên tay. (Có thể đứng tại bàn quì, nếu quá đông và việc sắp hàng trở nên bất tiện).

_____________________

Giáo lý viên : (Hoặc một thành viên BHG) : Kính thưa Cha,

      Đây là những trẻ em trong lứa tuổi chuẩn bị lãnh bí tích Giải tội và Thánh Thể (thuộc chi họ….., giáo xứ…). Trong suốt thời gian qua, các em đã chăm lo học hỏi giáo lý, cố gắng chuẩn bị tâm hồn bằng việc sốt sắng, siêng năng dâng lễ, kinh nguyện và sửa đổi đời sống. Ngày hôm nay, sau khi đã lãnh nhận Bí tích Giải tội, và giờ đây, trước khi được tiếp rước Mình và Máu Chúa Ki-tô lần đầu, các em muốn tự mình lặp lại lời hứa và tuyên xưng

mà cha mẹ và người đỡ đầu đã làm thay cho các em trong ngày các em chịu phép Rửa tội.

Chủ tế : Chúng con yêu dấu, ngày chúng con lãnh bí tích Rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu của chúng con đã thề hứa từ bỏ ma quỉ và tuyên xưng đức tin thay cho chúng con. Giờ đây, chúng con muốn gì ?

Các em : Chúng con muốn chính chúng con lặp lại lời hứa và tuyên xưng ấy.

Chủ tế : Vậy, để sống cho xứng là con cái tự do của Thiên Chúa, chúng con có từ bỏ tội lỗi không ?

Các em : Thưa, chúng con từ bỏ.

Chủ tế : Để khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, chúng con có từ bỏ những quyến rũ gian tà không ?

Các em : Thưa, chúng con từ bỏ.

 Chủ tế: Chúng con có từ bỏ xa-tan là đầu mối gây ra mọi tội ác không ?

Các em : Thưa, chúng con từ bỏ.

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN.

Chủ tế : Chúng con yêu dấu, ngay sau khi thề hứa từ bỏ ma quỉ, cha mẹ và người đỡ đầu của chúng con đã tuyên xưng đức tin thay cho chúng con. Vậy giờ đây, chúng con muốn gì ?

Các em : Chúng con muốn chính chúng con lặp lại và tuyên xưng ấy.

Chủ tế: Chúng con có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha Toàn Năng, Đấng tạo thành trời đất không?

Các em : Thưa, chúng con tin.

Chủ tế: Chúng con có tin kính : Đức Giê-su Ki-tô là Con Một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không ?

Các em : Thưa, chúng con tin.

Chủ tế: Chúng con có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Giáo Hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong Dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không ?

Các em : Thưa, chúng con tin.

LỜI HỨA BỀN ĐỖ

Chủ tế : Chúng con yêu dấu, nhờ bí tích Giải tội, chúng con lại được trong sạch như tấm áo trắng chúng con lãnh nhận ngày chịu phép rửa, và nhờ bí tích Thánh Thể, chúng con sẽ được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sũng. Vậy, để chúng con bền đỗ trong ơn thánh, trung thành trong đức tin, đức cậy, đức mến, và chiếu tỏa đời sống tốt lành để làm chứng tá cho Chúa Ki-tô, chúng con hãy đoan hứa sự trung thành ấy.

Các em : Chúng con xin thề hứa mãi mãi trung thành yêu mến Chúa Giê-su và quyết tâm làm chứng cho Ngài.

KINH NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Giờ đây, để những lời đoan hứa và tuyên xưng của chúng con được Thiên Chúa bảo trợ, và để hồng ân của bí tích Giải Tội và Thánh Thể tuôn tràn trên chúng con, chúng con hãy cùng với toàn thể cộng đoàn Dân Chúadâng lời khẩn nguyện :

Xướng viên :

 

  1. Xin Chúa hãy lôi kéo những tâm hồn thơ bé đến với Ngài và bảo vệ chúng trong ân sũng.

Cộng đoàn : Xin Chúa nhậm lời chúng con.

    2. Nhờ bí tích Giải tội, xin Chúa hãy gìn giữ tâm hồn các thiếu nhi trong sạch để các em chiến thắng tội lỗi.

    3. Nhờ Mình và Máu Chúa Ki-tô mà hôm nay các em được tiếp nhận, xin Chúa hãy làm cho các em luôn xứng đáng là đèn thờ Chúa Thánh Thần và liên kết mật thiết với Chúa Ki-tô.

    4. Xin cho những trẻ mồ côi, nghèo khổ, dốt nát, thiếu thốn tình thương và giáo dục…, được sống và lớn lên trong niềm cậy trông vào Chúa Ki-tô, Vị Mục Tử hằng chăm sóc các em.

    5. Xin cho cộng đồng Dân Chúa, nhất là những bậc làm cha mẹ, biết ý thức vai trò giáo dục và hướng dẫn đức tin cho con cái, và thực hiện việc đó cho nghiêm túc mỗi ngày.

Chủ tế : Chúng ta dâng lời cầu nguyện,

      Lạy Chúa là Cha đầy lòng thương xót, nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Ki-tô được biểu lộ qua bí tích Giải tội và Thánh Thể mà các em được lãnh nhận lần đầu, xin đỗ tràn ân sũng trên các em, và gìn giữ các em trong sự thánh thiện. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn : A-men.

  Lưu ý : Có thể chỉ đọc một lời cầu cho các em xen vào Lời Nguyện Giáo Dân của chính ngày lễ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: